CLB
( Centrum voor Leerlingen Begeleiding )

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding heeft als hoofddoel een helpende hand te reiken aan ouders, directie en leerkrachten bij het streven naar een optimale begeleiding van uw kinderen.
Zij heeft vooral een adviserende taak.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.  Het CLB zet de begeleiding slecht voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Ouders zijn  verplicht hun medewerking te verlenen aan:

             de begeleiding van leerlingen die spijbelen,

             collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid.  In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.

Het centrum heeft recht op relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake beroepsgeheim, de deontologie en de persoonlijke levenssfeer.

ACTIVITEITEN

OP HET PSYCHOLOGISCH VLAK OP HET MEDISCH VLAK OP SOCIAAL VLAK
onderzoek naar schoolrijpheid ( eind derde kleuterklas ) in nauwe samenwerking met de diensten van het medisch schooltoezicht worden de wettelijk verplichte onderzoeken gedaan

in de mate van het mogelijke hulp bieden bij het zoeken naar oplossingen bij allerlei sociale problemen
onderzoek naar schoolvordering de leerlingen kunnen individueel worden gevolgd en begeleid
adviserende taak bij de studiekeuze op het einde van de lagere school er kan op elk moment een deelonderzoek aangevraagd worden door de ouders of door de leerkracht, met toestemming van de ouders
op regelmatige tijdstippen bespreken directie, CLB-afgevaardigde en leerkrachten de schoolvorderingen van de kinderen met als doel eventuele leer- en/of andere problemen op te sporen en gezamenlijk een oplossing te zoeken school en ouders kunnen hulp vragen bij gezondheidsopvoeding, besmettelijke ziekten, studiemoeilijkheden die veroorzaakt worden door medische problemen e.a.

De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding en van de equipe die instaat voor het medisch schooltoezicht. Voor meer inlichtingen over de mogelijkheid tot weigering, kan men zich melden tot de CLB-directie.

ADRES :

      CLB SINT-AMANDUS
     
Halvemaanstraat 96
     9040 Sint-Amandsberg09 / 218 98 10
09 / 218 98 38


mailto:sint-amandsberg@clb-net.be 

CLB
contactpersonen :

kleuterafdeling :
Nancy Ladrier
lagere afdeling :
Nancy Ladrier

CLB
schoolteam :

psycholoog :
Nancy Ladrier
verpleegkundige
Els Van Vlierberghe
schoolarts
Kris Van Herzeele